තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානම: එන්.ටී.අරුණ ඩී ඩයස් -ලේකම්
ලිපිනය: මහරගම නගර සභාව
දුරකථන අංක: +94 112 850 470
ෆැක්ස් අංක: +94 112 850 473
තොරතුරු නිලධාරියානම: නිල්මිනි රාවණාඇල්ල. (පරිපාලන නිලධාරි)
ලිපිනය: මහරගම නගර සභාව
දුරකථන අංක: +94 112 850 265
ෆැක්ස් අංක: +94 112 850 473
සහය තොරතුරු නිලධාරියානම: ප්‍රදීපිකා අල්විස් ( ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී)
ලිපිනය: මහරගම නගර සභාව
දුරකථන අංක: +94 112 850 265
ෆැක්ස් අංක: +94 112 850 473