අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය
මහරගම නගර සභාව, මහරගම

දුරකථන අංක

කාර්යාලය
+94 112 850 265
+94 112 849 144
+94 112 849 138

ලේකම්තුමා
+94 112 850 470

ඉංජිනේරු
+94 112 838 808

ෆැක්ස්
+94 112 850 473

විද්‍යුත් තැපෑල
mucmaharagama@gmail.com

කාර්යාලයීය වේලාවන්
සදුදා සිට සිකුරාදා – පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා