මහරගම විපෂ්ශයාරාම පුරාණ විහාරයේ වාර්ෂික ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ ආරම්භක දිනයේ මල් පෙරහැර මහරගම නගර සභාවේ මුලිකත්වයෙන් සිදුකල වගයි.