ප්‍රජා මණ්ඩල වැඩසටහන් .නවෝද්‍යා ප්‍රජා මණ්ඩලය – කොට්ටාව නගරය 2023.4.21