ලේකම්තුමාගේ පණිවුඩය

නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා උපරිම ලෙස ඉටු කර දීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් ලෙස මෙම වෙබ් අඩවිය මම දකිමි. මෙමඟින් නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ ජිවත්වන ජනතාවගේ පහසුකම් ඉහල නැංවීම සඳහා සීමිත මානව, භෞතික හා මූල්‍ය සම්පත් ප්‍රශස්ත කළමනාකරණය තුලින්, ඵලදායි කාර්යක්ෂම වූ සේවාවක් සැපයීම මාගේ අභිලාෂයයි.

ගණකාධිකාරියතුමියගේ පණිවුඩය

සීමිත වූ මුල්‍ය සම්පත් ප්‍රශස්ත කාර්යක්ෂමතාවයකින් විධිමත්ව කළමනාකරණය කරමින් ඵලදායි සේවාවක් සැපයීම මාගේ අරමුණයි.

ඉංජිනේරු මහතාගේ පණිවුඩය

සීමිත මානව හා භෞතික සම්පත් ප්‍රශස්තව කළමනාකරණය කරමින්,රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති රිති හා රේගුලාසි ආරක්ෂා කරමින් , බල ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවාවක් සැපයීම මාගේ අභිලාෂයයි.