තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානම: වි.ජි.විනිතා ඈපා මිය -ලේකම් (වැ.බ)
ලිපිනය: මහරගම නගර සභාව
දුරකථන අංක: +94 112 850 470
ෆැක්ස් අංක: +94 112 850 473
තොරතුරු නිලධාරියානම: ආර්.පී.ජි.සුවිනි මල්කා කරුණාරත්න මිය. (ප්‍රධාන කළමණාකාර සහකාර – ආයතන)
ලිපිනය: මහරගම නගර සභාව
දුරකථන අංක: +94 112 850 265
ෆැක්ස් අංක: +94 112 850 473
සහය තොරතුරු නිලධාරියානම: ඩබ්.එම්.ජි.ප්‍රසාද් විජේතුංග මයා (සංවර්ධන නිලධාරි)
ලිපිනය: මහරගම නගර සභාව
දුරකථන අංක: +94 112 850 265
ෆැක්ස් අංක: +94 112 850 473