මහරගම නගර සභා මහජන පුස්තකාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු අධ්‍යන අංශයේ 2018 උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා – ආශිර්වාද පිංකම