ලැබුවාවු 2019 නව වසරේ පළමු දින රාජකාරි ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් පැවැත් වූ ආශිර්වාදාත්මක පිරිත් පිංකම සහ සුබ පැතීමේ උත්සවය