රිවි රැස පුරවර ව්‍යාපෘතිය

මහරගම නගර සභාවේ ගරු සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් පියරත්න මැතිතුමාගේ නව සංකල්පයක්  වශයෙන් මහරගම නගර සභාව ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ  පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත් කර ලීමේ ප්‍රයන්තය පෙරදැරි කර ගෙන ”රිවි රැස” ව්‍යාපෘතිය  දියත් කර ඇත. සෑම මසකම එක් එක් ජන්ද කොට්ඨාසයට හිමි  අංකය සහිත දිනයේදී ශ්‍රමදානය පැවැත්වෙන අතර එහිදී,

  1. විදුලි පහන් සවි කිරීම හා අලුත් වැඩියාව.
  2. කාණු පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීම හා අලුත් වැඩියාව.
  3. අබලන් මාර්ග අලුත් වැඩියාව.
  4. ප්‍රදේශය පිරිසිදු කිරීම.