2018.04.04 වන දින පැවති පළමු මහ සභා රැස්වීමේ සමාරම්භක උත්සවය