අභීනව ගරු සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් පියරත්න මැතිතුමා හා මන්ත්‍රී මණ්ඩලය පිළිගැනීමේ උත්සවය – 2018.03.23