මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කිරීමේ මුහුරත් උළෙල 2017-10-09
මහරගම නගර සභාවේ මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කිරීමේ මුහුරත් උළෙල බස්නාහිර පළාත් ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍ය තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017.10.09 වන දින සිදු විය.