උපහාර පිදීමේ උත්සවය – 2017-10-13

මහරගම නගර සභාවේ සේවය කරන නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් තම සේවා කාලය අවසන් කර විශ්‍රාම යන දිනයේදීම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදාන පත්‍රය පිරිනමා ජාතික ධජය ඔසවා ඔවුන්ගේ සේවය වෙනුවෙන් උපහාර පිදීමේ උත්සවය 2017.10.13 දින පැවැත්විණ.