මහරගම නගර සභා පෙර පාසල සඳහා 2022 වර්ෂයට නවක සිසුන් දැන් බඳවා ගැනේ…

භාණ්ඩ හා සේවා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම – 2021

ලිය වරුණ කාන්තා ශ්‍රමාභිමානී සහතික ප්‍රදානෝත්සවය

2020 සැපයුම්කරුවන් කෙටුම්පත

(2019.12.04 දින දිනමින/Daly News/ තිනකරන් පුවත් පත් දැන්වීම අනුව) මහරගම නගර සභාව 2020 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන්/ සේවා සපයන්නන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

පහත සඳහන් භාණ්ඩ හා සේවාවන් සැපයුම සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පත් 2019.12.20 දින ප.ව. 2.30 දක්වා භාරගනු ලැබේ. අයදුම්පත් තමන් විසින්ම පිළියෙල කළ යුතු අතර, එහි ව්‍යාපාර නාමය, ලියාපදිංචි විස්තර, අයිතිකරුගේ විස්තර ආදී දෑ ඇතුලත් විය යුතුයි. ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත සමග (අ) ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි  ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපතක් (ආ) කොන්ත්‍රාත්කරුවකු නම් ICTAD ආයතනයේ ලියා පදිංචි විස්තර පිටපත් (ඇ) රජයේ කොන්ත්‍රාත් පණත යටතේ ලියාපදිංචි සහතික පිටපත්  අමුණා එවිය යුතුයි. මුදල් ඇනවුම් බාරගනු නොලැබේ. සියළුම චෙක්පත් ”මහරගම ලංකා බැංකුවේ අංක 0071482711 ගිණුමට, සභාපති මහරගම නගර සභාව“ වන සේ රේඛණය කර එවිය යුතුයි. අයැදුම්පත බහාලූ කවරයේ ඉහල වම් කෙලවර “සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම 2020” යනුවෙන් සඳහන් කල යුතුවේ. ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු ලෙස ඒ ඒ අයිතමය ඉදිරියෙන් දක්වා ඇති ගාස්තුවට අමතරව VAT බදු 08% ක් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව ලෙස ගෙවිය යුතුයි.

අනු අංකය විෂයය (ද්‍රව්‍ය / සේවා / සැපයුම්/ නිමැවුම්) ලියා පදිංචි ගාස්තුව + VAT 08%
1 කාර්යාලිය ලිපිද්‍රව්‍ය සැපයීම 1000/-
2 කාර්යාලීය ලිබඩු හා කාර්යාලීය උපරකණ  සැපයීම/නඩත්තුව/අමතර කොටස් සැපයීම හා සේවා කිරීම. 1000/-
3 පරිගණක ආශ්‍රිත සියළු උපකරණ සැපයිම/නඩත්තුව/ අමතර කොටස් සැපයීම හා සේවා කිරීම (පරිගණක යන්ත්‍ර/ලැප්ටොප්/පරිගණක මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යනාදි) 1000/-
4 සියළුම ටෝනර් වර්ග/ රිබන් වර්ග හා මුද්‍රණ තීන්ත වර්ග සැපයිම 1000/-
5 සියළුම වර්ගයේ මුද්‍රණ කටයුතු (නාම පුවරු/බැනර්/ කටවුට්/අත්පත්‍රිකා / රබර් සීල් ) යනාදී 1000/-
6 නිල ඇඳුම් රෙදි / සපත්තු වර්ග/ පාසැල් බෑග් සැපයීම. 1000/-
7 විදුලි බුබුලු / විදුලි උපකරණ / විදුලි උපාංග සැපයීම (වීථි ආලෝකකරණය හා කාර්යාලිය) 1000/-
8 ගොඩනැගිලි වායුසමීකරණ කටයුතු /අළුත්වැඩියාව/අමතර කොටස් සැපයිම/ වාර්ෂික සේවා කිරීම 1000/-
9 දොර/ජනෙල් තිර/ වාහන සීට් කවර සේදීම / කිළිටි රෙදි සේදීම 1000/-
10 ටයර්/ටියුබ් සහ ඊට අදාල අනෙකුත් උපාංග සැපයීම (ට්‍රැක්ටර්/ටිපර්/කැබ්රථ/ත්‍රී රොද්/ බැකෝ ලෝඩර්/මොටර් ග්‍රෙඩර් යනාදී 1000/-
11 වාහන සඳහා බැටර් සැපයීම 1000/-
12 ටයර් නැවත පිරිවීම/විල් එලයින්මන්ට්/ සහ ටයර් නඩත්තුව 1000/-
13 වාහන සීට් කුෂන් කිරීම 1000/-
14 සියළු වාහන අළුත්වැඩියාව / අමතර කොටස් සැපයීම 1000/-
15 මොටර් රථ කාර්මික සේවා හා ඒවායේ විදුලි පද්ධති අළුත්වැඩියාව 1000/-
16 වාහන වායු සමීකරණ සැපයීම හා අළුත්වැඩියාව 1000/-
17 සියළුම වර්ගයේ වාහන සේවා කිරිම 1000/-
18 ඉන්ජෙක්ටර් පොම්ප/ නොසල් අළුත්වැඩියාව හා අමතර කොටස් සැපයීම 1000/-
19 ත්‍රීවීල් අළුත්වැඩියාව හා උපාංග සැපයිම 1000/-
20 හයිඩ්‍රොල්ක් හෝස් / කේබප් අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව
21 එන්ජින් බ්ලොක්/හෙඩ් අළුත්වැඩියාව හා අමතර කොටස් සැපයීම 1000/-
22 සියළු වාහන ටින්කර් හා පින්තාරු කිරීමේ සේවාවන් 1000/-
23 සියළුම කාර්මික ලියවන පට්ටල් සේවා 1000/-
24 සියළුම වර්ගයේ කම්මල් වැඩ හා වෙල්ඩින් වැඩ 1000/-
25 අදාහනාගාර ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු 1000/-
26 මිනින්දෝරු සේවා 1000/-
27 නීතිඥ සේවා 1000/-
28 ආරක්ෂක සේවා 1000/-
29 විදුලි කාර්මික සේවා (ගොඩනැගිලි) 1000/-
30 මහරගම බල ප්‍රදේශයේ හිඟ වරිපනම් බදු එකතු කිරීමේ සේවා 1000/-
31 මහරගම බල ප්‍රදේශයේ පොදු රථගාල්වල බදු එකතුකිරීමේ සේවාවන් 1000/-
32 ගස්කැපීම/අතුකැපීමේ සේවාවන් 1000/-
33 වරලත් වාස්තු විද්‍යඥ උපදේශක සේවා සැපයිම

 

1000/-
34 ව්‍යුහාත්මක සිවිල්/ ඉලෙක්ට්‍රොනික් (විදුලි) ඉංජිනේරු උපදේශන සේවා සැපයීම

 

1000/-
35 මාර්ග/සෞඛ්‍ය නඩත්තු හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා දෛනික කුලී පදනම මත ශ්‍රම සේවා සැපයීම 1000/-
36 ජලනල උපාංග සැපයිම (පී.වී.සි.) 1000/-
37 තීන්ත හා හාර්ඩ්වෙයාර් අයිතමයන් සැපයීම 1000/-
38 යකඩ වර්ග හා යකඩ ෂිට් / ජී.අයි. බට සැපයීම 1000/-
39 බොරළු සහිත පස් සැපයීම 1000/-
40 ¼“x ½“   වර්ගයේ චිප්ස් ගල්, ගඟේ වැලි, මිශ්‍ර ගල් (ඒබීසී), කළුගල් (6“x4“ – 3“x4“ – 1 ½“ – ¾“ – ½“ යන වර්ග වලින් ) 1000/-
41 බිටුමින් / ඉමල්ෂන්  හා කෝලාස් තාර වර්ග / cutback  සැපයීම 1000/-
42 මාර්ග සඳහා සියළුම වර්ගයේ හා ප්‍රමාණයේ හියුම් පයිප්ප සැපයිම 1000/-
43 සෞඛ්‍ය උපකරණ සැපයීම (වේවැල් කූඩ/බාල්දි/ කසල කරත්ත/ කොසු ඉදල් / වැසිකිලි බුරුසු/ සනිපාරක්ෂක දියර වර්ග/ ගම්බූට්ස් / අත් වැසුම්/ කාබොලික් සබන් / පිරිසිදුකාරක / එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් / විම්/ කසල වාහන ආවරණ / වාහන සේදුම් දියර / හිස් ආවරණ /හිස් වැසුම් / වැහි කබා යනාදී) 1000/-
44 ලී වර්ග  (ආනයික හා දේශීය ) – රබර් දර  – ලී  – පිට පලු  ආදී සැපයීම 1000/-
45 ගිනි නිවීමේ උපකරණ සැපයීම හා වාර්ෂික නඩත්තු හා සේවා හා අමතර කොටස් සැපයිම 1000/-
46 අංක තහඩු වර්ග (වරිපනම් / සත්ව / පාපැදි ) 1000/-
47 තිර දැමීම / කර්ටන් දැමීම 1000/-
48 අධි පීඩන සේදීමේ යන්ත්‍ර සැපයීම හා සේවා කිරීම 1000/-
49 ඇලුමිනියම් උපාංග යොදා ජනෙල් දොරවල් නිර්මානය හා කාමර වෙන් කිරීමේ කටයුතු 1000/-
50 පිසූ ආහාර බුෆේ ක්‍රමයට / පැකැට් වශයෙන් සැපයිම හා කෙටි ආහාර සැපයීම 1000/-
51 කසල හා පස් තල්ලුකර තුනී කිරීම සඳහා කැටපිලර් යන්ත්‍ර, බැකෝ යන්ත්‍ර, මාර්ග තලනයන්, ටිපර් රථ කුලී පදනම මත සැපයිම 1000/-
52 කසල ප්‍රවාහනය සඳහා කම්පැක්ටර් රථ, ටිපර් රථ, සත්ව ඝාතකාගාර අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා සංවෘත වාහන,  දෛනික හා මාසික කුලී පදනම මත සැපයිම 1000/-
53 බූම් ට්‍රක් (බකට් සහිත) කුලි පදනම මත සැපයීම 1000/-
54 ත්‍රී වීල් / වෑන් රථ / බස් රථ කුලී පදනම මත සැපයීම 1000/-
55 සියළුම භාෂා පරිවර්තන කටයුතු 1000/-
56 ආර්ට් වර්ක් සහ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කටයුතු 1000/-
57 පොත් බැඳීම (පුස්තකාල හා කාර්යාලීය) 1000/-
58  ජලභීතිකාව මර්ධනය වෙනුවෙන් සුනඛයින් එන්නති කිරීම, වඳ සැත්කම සිදුකිරීම සහ අනෙකුත් පශු වෛද්‍ය සේවා සැපයීම 1000/-
59 වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා රසායනාගාර සේවා සැපයීම 1000/-
60 වාහක හා පරපෝශිත පාලනය වෙනුවෙන් රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ මර්ධන සේවා සැපයීම 1000/-
61 පරිසර හිතකාමී කසල දාහක (Inclinators) සැපයීම 1000/-
62 දුර්ගන්ධ නාශක පරිසර හිතකාමි එන්සයිම/ දුර්ගන්ධ රසායනික ද්‍රව්‍ය සැපයීම
63 ප්ලාස්ටික් / කොන්ක්‍රීට් කොම්පෝස්ට් බැරල් සැපයීම හා ලිටර් 20 ප්‍රමාණයේ දිරාපත්වන කසල එක්රැස් කරන භාජන සැපයීම 1000/-

 

කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

  1. රු. 100,000.00 දක්වා             – රු.1,000.00 + VAT 08%
  2. රු. 100,000.00 වැඩි රු.500,000.00 දක්වා – රු.1,500.00 + VAT 08%
  3. රු. 500,000.00 වැඩි රු.1,000,000.00 දක්වා – රු.2,000.00 + VAT 08%
  4. රු. 1,000,000.00 වැඩි රු.2,000,000.00 දක්වා – රු.2,500.00 + VAT 08%
  5. රු. 2,000,000.00 වැඩි – රු.3,000.00 + VAT 08%

අනෙකුත් කොන්දේසි

  1. ඉහත අංක 01 සිට 63 දක්වා භාණ්ඩ හා සේවා වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා එක් එක් අයිතමයකට එක් අයැදුම්පතක් බැගින් අදාල ගාස්තු සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  2. 2020 වර්ෂයේ සැපයුම් හා සේවා සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ලියා පදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මිළ ගණන් කැඳවන අතර, අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී භාහිර සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ද මිළ ගණන් කැඳවීමේ හා මිළදී ගැනීමේ අයිතය සභාව සතුවේ.
  3. නිසි පරිදි මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට සහ කලට වේලාවට භාණ්ඩ සැපයීමට අපොහොසත්වන හා, ඇනවුමේ සඳහන් විස්තර හා ආදර්ශවලට අනුකුල නොවන, මනා තත්වයේ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයුම පැහැර හරිනු ලබන සැපයුම්කරුවන්, අපගේ 2020 ලියාපදිංචි ලේඛණයෙන් ඉවත් කර, අපකීර්ති ගත කෙරෙනු ඇත.
  4. භාණ්ඩ/සේවා හා කොන්ත්‍රාත් සැපයීමේදී රජයේ අනුමත බදු වර්ග/ මෙවැනි සේවාවන් සැපයීමේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයෙන් පනවන ලද කොන්දේසිවලට හා මහරගම නගර සභාවේ පනවා ඇති නීති රීති වලට යටත්විය යුතුයි.
  5. ලක්ෂ 05 වැඩි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 2019/2020 වර්ෂ වලට අදාල (ICTAD) ලියාපදිංචිය ලද අය විය යුතුයි. ලියා පදිංචි ලිපිලේඛණ වල පිටපත් ඉදිරිපත් කර යුතුයි. ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගෙන් බාහිරව කර්මාන්ත සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේ අයිතිය සභාව සතුය.

ටිරාජ් ලක්රුවන් පියරත්න,
සභාපති,
මහරගම නගර සභාව.
2019.11.29 දීන මහරගම නගර සභා කාර්යාලයේදීය.

2019 නව වසරේ ආශිර්වාදාත්මක පිරිත් පිංකම සහ සුබ පැතීමේ උත්සවය

අභීනව ගරු සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් පියරත්න මැතිතුමා හා මන්ත්‍රී මණ්ඩලය පිළිගැනීමේ උත්සවය – 2018.03.23

මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කිරීම – 2017-10-09