2019 නව වසරේ ආශිර්වාදාත්මක පිරිත් පිංකම සහ සුබ පැතීමේ උත්සවය

අභීනව ගරු සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් පියරත්න මැතිතුමා හා මන්ත්‍රී මණ්ඩලය පිළිගැනීමේ උත්සවය – 2018.03.23

මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කිරීම – 2017-10-09